Hadrianus, Denar

  • 2 500 kr

Hadrianus, 117-138, Denar, 3,5 g, 1,8 cm, kv.1+

Hadrianus, 117-138, Denar, 3,5 g, 1,8 cm, kv.1+