5 kopek, 1831

  • 500 kr

Ryssland, 5 Kopek, 1831, EM, kv. god 1+.Nikolaj Nikolajevitj 1831–1891

Ryssland, 5 Kopek, 1831, EM, kv. god 1+.

Nikolaj Nikolajevitj 1831–1891