Oscar I, 4 Riksdaler Riksmynt 1856

  • 9 000 kr

Oscar I, 1844-1859, 4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56 B, kv. liten kantskada. god 01.

Oscar I, 1844-1859, 4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56 B, kv. liten kantskada. god 01.