Oscar I, 4 Riksdaler Riksmynt 1856

  • 9 000 kr

Oscar I, 4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56 B, kv. god 01

Oscar I, 4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56 B, kv. god 01