Adolf Fredrik 1 Riksdaler 1754

  • 10 000 kr

Adolf Fredrik, 1 Riksdaler, 1754, SM.44b, liten kantskada, kv. god 1+. *

Adolf Fredrik, 1 Riksdaler, 1754, SM.44b, liten kantskada, kv. god 1+. *