*Gustav II Adolf Fyrk Arboga 1627

  • 1 500 kr

Gustav II Adolf, Fyrk Arboga 1627, koppar. SM.167. kv.1

Gustav II Adolf, Fyrk Arboga 1627, koppar. SM.167. kv.1