Gustav II Adolf Fyrk 1627 Arboga

  • 700 kr

Gustav II Adolf, Fyrk, 1627, Arboga, koppar. SM.167. kv. 1. *

Gustav II Adolf, Fyrk, 1627, Arboga, koppar. SM.167. kv. 1. *