Gustav IV Adolf 1/2 Skilling 1803

  • 800 kr

Gustav IV Adolf 1/2 Skilling 1803, SM.50, Överpr. på 1768, kv.1/1+

Gustav IV Adolf 1/2 Skilling 1803, SM.50, Överpr. på 1768, kv.1/1+