Gustav V, 1 krona 1915

  • 500 kr

Gustav V, 1 krona 1915, SM,39, 3 tvärstreck, kv.god 01

Gustav V, 1 krona 1915, SM,39, 3 tvärstreck, kv.god 01