Gustav V, 2 krona 1922

  • 1 500 kr

Gustav V, 2 krona 1922, SM.10, kv.01/0, spegelglans.

Gustav V, 2 krona 1922, SM.10, kv.01/0, spegelglans.