Oscar I 1 Riksdaler Riksmynt 1857

  • 3 000 kr

Oscar I  Riksdaler Riksmynt 1857, SM.60b, kv. 1+/01

Oscar I  Riksdaler Riksmynt 1857, SM.60b, kv. 1+/01