1827, Carl XIV Johan, 24 Skilling

  • 4 000 kr

Norge, Carl XIV Johan, 24 Skilling, 1827, kv. 1.Kung 1818-1844.

Norge, Carl XIV Johan, 24 Skilling, 1827, kv. 1.

Kung 1818-1844.