Hagberg & Co., AB, 5000 kr

  • 300 kr

Hagberg & Co., AB, 5.000 kr, 1918, Göteborg, Utst. Ab Hemer Hagberg, Bransch: Bank, RSA:2437,  makulerad, Storlek: 22 x 28 cm. med kuponger.

Hagberg & Co., AB, 5.000 kr, 1918, Göteborg, Utst. Ab Hemer Hagberg, Bransch: Bank, RSA:2437,  makulerad, Storlek: 22 x 28 cm. med kuponger.