Instrumentfabriks AB Lyth

  • 250 kr

Instrumentfabriks AB Lyth, 1.000 kr, 1923, Stockholm, dekorativ. Utst. Bransch: Verkstäder. RSA: 2962. Storlek: 28,5 x 23,5 cm. 

Instrumentfabriks AB Lyth, 1.000 kr, 1923, Stockholm, dekorativ. Utst. Bransch: Verkstäder. RSA: 2962. 

Storlek: 28,5 x 23,5 cm.