And. Mattsons Mek. Verkstads AB

  • 300 kr

And. Mattsons Mek. Verkstads AB 500 kr 1911, Mora, Utst: Fröken Jenny Mattson, Bransch:  Verkstad, RSA:159, storlek 28 x 22,5 cm.

And. Mattsons Mek. Verkstads AB 500 kr 1911, Mora, Utst: Fröken Jenny Mattson, Bransch:  Verkstad, RSA:159, storlek 28 x 22,5 cm.