Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 1000 kr

  • 400 kr

Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst: Ingenjör G. A. Agnell, Bransch: Trävaru, RSA: 8414, storlek 22 x 28 cm, 

Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst: Ingenjör G. A. Agnell, Bransch: Trävaru, RSA: 8414, storlek 22 x 28 cm,