Oscar I, 1 Skilling Banco, 1855

  • 400 kr

Oscar I, 1844-1859, 1 Skilling Banco, 1855, Stockholm, SM.97,  kv. god 1.

Oscar I, 1844-1859, 1 Skilling Banco, 1855, Stockholm, SM.97,  kv. god 1.