Oscar I, 1/6 Skilling Banco, 1850

  • 150 kr

Oscar I, 1844-1859, 1/6 Skilling Banco, 1850, Stockholm, SM.126, kv. god 1+.

Oscar I, 1844-1859, 1/6 Skilling Banco, 1850, Stockholm, SM.126, kv. god 1+.