Oscar I, 2 Skilling Banco, 1847

  • 1 800 kr

Oscar I, 1844-1859, 2 Skilling Banco, 1847, SM.80, litet huvud, kv. 1+/01,  liten kantskada.

Oscar I, 1844-1859, 2 Skilling Banco, 1847, SM.80, litet huvud, kv. 1+/01,  liten kantskada.