Vretarna Service Fastighetsholding AB

  • 50 kr

Vretarna Service Fastighetsholding AB, 10.000 kr, 1987, Tumba. Utst: Vretarna Service HB. Bransch; Fastigheter. RSA: 7774. Storlek 21 x 29,5 cm. 

Vretarna Service Fastighetsholding AB, 10.000 kr, 1987, Tumba. Utst: Vretarna Service HB. Bransch; Fastigheter. RSA: 7774. Storlek 21 x 29,5 cm.