Fabriken Tomten Alex.Lagerman J:r AB

  • 250 kr

Fabriken Tomten Alex. Lagerman J:r AB, 100 kr, 1911, Stockholm, Utst. Fabrikör Alex Lagerman J:r, Bransch: Kemi, RSA:1486. Storlek: 21 x 28 cm. 

Fabriken Tomten Alex. Lagerman J:r AB, 100 kr, 1911, Stockholm, Utst. Fabrikör Alex Lagerman J:r, Bransch: Kemi, RSA:1486. Storlek: 21 x 28 cm.