Örnsbergs Pappersspinnerier, AB 500 kr

  • 300 kr

Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, Utst: Kontorschef John Österström, Bransch: Trävaru, RSA: 8414, storlek 22 x 28 cm, mak.

Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, Utst: Kontorschef John Österström, Bransch: Trävaru, RSA: 8414, storlek 22 x 28 cm, mak.