Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 100 kr

  • 350 kr

Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst: Ingenjör Erik Arlen, Bransch: Trävaru, RSA: 8414, storlek 22 x 28 cm, 

Örnsbergs Pappersspinnerier, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst: Ingenjör Erik Arlen, Bransch: Trävaru, RSA: 8414, storlek 22 x 28 cm,