Metallfabriks AB C.C.Sporrong & Co. 1963

  • 250 kr

Metallfabriks AB C.C. Sporrong & Co. 1.000 kr, 1963, Stockholm. Utst: Herr Helge Hirch. Bransch: Verkstad / industril. RSA: 4283. Storlek 23 x 28 cm. Makule

Metallfabriks AB C.C. Sporrong & Co. 1.000 kr, 1963, Stockholm. Utst: Herr Helge Hirch. Bransch: Verkstad / industril. RSA: 4283. Storlek 23 x 28 cm. Makulerad.