Nitro Nobel, AB

  • 400 kr

Nitro Nobel AB, 100 kr, 1969, Gyttorp, utställd på Herr Stig Gorthon, Bransch: Kemi, RSA:4493, storlek 22,5 x 29,5 cm, mak.Alfred Nobel

Nitro Nobel AB, 100 kr, 1969, Gyttorp, utställd på Herr Stig Gorthon, Bransch: Kemi, RSA:4493, storlek 22,5 x 29,5 cm, mak.

Alfred Nobel