Hylte Bruks AB, 3 1/4 %

  • 300 kr

Hylte Bruks AB, 3 1/4 % 1 000, 1939, Hyltebruk Serie . B, Anm: Blankett, mak21 x 30 cm

Hylte Bruks AB, 3 1/4 % 1 000, 1939, Hyltebruk Serie . B

, Anm: Blankett, mak

21 x 30 cm