Westerås Drittelfabriks AB

  • 700 kr

Westerås Drittelfabriks AB, 500 kr, 1890, Westerås/Västerås, Utst: Häradshöfding R. A. Tjernberg, Bransch: Verkstad, RSA: 7931, storlek 25 x 32,5 cm, med kupong

Westerås Drittelfabriks AB, 500 kr, 1890, Westerås/Västerås, Utst: Häradshöfding R. A. Tjernberg, Bransch: Verkstad, RSA: 7931, storlek 25 x 32,5 cm, med kuponger. riss.