Gustav IV Adolf, 1/4 Skilling 1805

  • 350 kr

Gustav IV Adolf, 1/2 Skilling Riksgälds, 1805, SM.60, kv. 1+/01.

Gustav IV Adolf, 1/2 Skilling Riksgälds, 1805, SM.60, kv. 1+/01.