Gustav V, 2 krona 1915

  • 2 400 kr

Gustav V, 2 krona 1915, SM, 8, kv.01/0

Gustav V, 2 krona 1915, SM, 8, kv.01/0